نشست های اندیشکده

لینک برنامه های ضبط شده در یوتیوب

           پنجم جون 2017        https://www.youtube.com/watch?v=TQJ0jBSR96M&feature=youtu.be

        گفتگوی رادیوئی    بیستم مارچ 2017       https://www.youtube.com/watch?v=2fAclAtYTg4&feature=shar

     اول  می  2017      https://www.youtube.com/watch?v=J3IBSgEvshI&feature=youtu.be

      نوزده آپریل 2017        https://www.youtube.com/watch?v=MIt4n4Ro5uU&feature=youtu.be


       نهم آپریل 2017             https://www.youtube.com/watch?v=cxadHJIPGvY&feature=youtu.be


     بیستم مارچ 2017        https://www.youtube.com/watch?v=s4jVVIBMmuo&feature=youtu.be

        سیزده مارچ 2017      https://www.youtube.com/watch?v=2wf6A8zOUSw

        بیست و هشت فوریه 2017             https://www.youtube.com/watch?v=OijMntKw9jE

            بیست و سوم فوریه 2017            https://www.youtube.com/watch?v=wlxVpfE6T7o&feature=youtu.be

نوشتن زودرس قانون اساسی برای آینده ایران ضرورتی دارد؟ میزگرد: سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردو آناهید و مانی

    هفتم فوریه 2017           https://www.youtube.com/watch?v=-nTkxIQKEJM

      پنجم فوریه 2017          https://www.youtube.com/watch?v=v6q2Y3GoqkQ&feature=youtu.be

         بیست و ششم ژانویه  2017           https://www.youtube.com/watch?v=tcpldF_zWuA&feature=youtu.be

      بیست و یک ژانویه  2017           https://www.youtube.com/watch?v=weu6tp-kxbg&feature=youtu.be

    هفده ژانویه 2017         https://www.youtube.com/watch?v=5DYm2AHG-J4&feature=youtu.be

     دوازده ژانویه 2017            https://www.youtube.com/watch?v=CODOfZoCEfs&feature=youtu.be

     هفت ژانویه 2017         https://www.youtube.com/watch?v=_DUffdG9vuk&feature=youtu.be

                                                          سی و یکم دسامبر 2016      https://www.youtube.com/watch?v=iNZ6rmZKxKc&feature=youtu.be

      بیست و شش دسامبر  2016      https://www.youtube.com/watch?v=VFYTrB8kl1o&feature=youtu.be

نوزده دسامبر 2016    https://www.youtube.com/watch?v=h0bBtAdyG1c

دوازده دسامبر 2016    https://www.youtube.com/watch?v=m3Vmg4xe854&feature=youtu.be

پنج دسامبر 2016   https://www.youtube.com/watch?v=TJHpy9S5qow&feature=youtu.be

بیست و هشت نوامبر 2016   https://www.youtube.com/watch?v=GdmpP0qpZRU&feature=youtu.be

بیست و پنج نوامبر 2016    https://www.youtube.com/watch?v=KaZ2Lu-b5Bo

هیجده نوامبر 2016   https://www.youtube.com/watch?v=ZUcodRzcfn4&feature=youtu.be

چهارده نوامبر 2016  https://www.youtube.com/watch?v=g49IUoI55UI&feature=youtu.be