نظر خواهی - ایرانیان متحد


.این صدای مردم ایران در میان مرزهای جاویدان ایران زمین است

ما ایرانیان متحد، که در ایران زندگی می کنیم، ناچارهستیم برای گذار از این مرحله و تغییر مسالمت آمیز رژیم در ایران، آرمان و هدف خود را اعلام نموده و از خبرگان رهبری و رهبر بخواهیم: برای گذشتن از دوران گذار بدون خشونت به این مرامنامه ما که زیربنای قانون اساسی رژیم آینده ایران است، برای شروع بحث و مذاکره توجه کنند

افراد و گروه های ایرانی با اعتقادات سیاسی مختلف، چه در خارج و چه در داخل ایران، باهم متحد شده اند تا که در دوران گذار از بن بست سیاسی کنونی بیرون آمده و به رژیم حاکم در ایران نظراتشان را اعلام کرده و با احترام به معتقدات مذهبی ایرانیان از رهبران کنونی ایران بخواهند قبل از آنکه بدخواهان با توسل به نیروی قهریه مملکتمان را به آشوب بکشانند، باهم به مذاکره بنشینیم و ترتیباتی داده شود تاکه مقام محترم روحانیت در مساجد مردم را برای آخرت ارشاد کنند و مردم ایران بتوانند رژیمی دمکراتیک در ایران برپا کنند.

این افراد معتقد هستند و قسم یاد میکنند که رژیم آینده ایران عاری از خشونت و قانون اساسی که بعداً مجلس موسسان به تصویب خواهد رسانید مقدمه ای شبیه این خواهد داشت:

ما مردم ایران برای ساختن کشوری بهتر، توسعه عدالت، تضمین آسایش اجتماعی، دفاع از مرز و بوم و تمامیت ارضی غیرقابل تغییر مملکتمان، توسعه رفاه، تضمین موهبت آزادی ملت و آیندگان این قانون اساسی را معین می کنیم که تمام اصول آن هرگز با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت نداشته باشد. دین، سلطنت و ایده لوژی از حکومت برای همیشه جدا بوده و تمام مردم، زن و مرد با هر عقیده و دینی دارای حقوق مساوی باشند.
نه اصل غیر قابل تغییر که باید در قانون اساسی ایران گنجانیده شود به قرار زیر است:
1-     هیچ کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایرت داشته باشد.
2-     حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با هر دین وعقیده و مسلکی برابر است.
3-     دین و سلطنت و ایده لوژی از حکومت باید جدا باشد.
4-     رئیس قوه مجریه نمیتواند بیشتر از دو دوره قانون گذاری انتخاب شود.
5-     بالاترین مقام تشریفاتی مملکت، بهر نامی که خوانده شود: شاه، رئیس جمهور، رهبر، برگزیده، و غیره توسط رئیس قوه مجریه به پارلمان معرفی و با تصویب دو سوم آرا بمدت ده سال در این مقام تشریفاتی خدمت خواهد کرد.
6-     اعضای قوه مجریه، بالاترین مقام تشریفاتی و روسای قوه مقننه و قوه قضائیه باید بیشتر از دو سوم زندگانیشان در ایران بوده باشد.
7-    به پاس فداکاری و مبارزات زنان ایران از انقلاب مشروطه تا کنون، اولین بالاترین مقام تشریفاتی ایران یک زن خواهد بود.
8-    بمنظور احیای هویت ایرانی و تاریخ ایران، شاهنامه فردوسی بعنوان ارزشمندترین کتاب تاریخی و استوره ای ایران شناخته خواهد شد.
9-    جرائم قتل، جنایت، تجاوز جنسی، شکنجه هرگز شامل مرور زمان نخواهد شد. مجریان و دستوردهندگان و فتوا دهندگان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و طبق قانون مجازات خواهند شد. شاغلان و همکاران رژیم های گذشته با هر عقیده و مسلکی مشروط بر آنکه مرتکب جرائم قابل تعقیب نشده باشند دارای حق وحقوق مساوی در ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی خواهند بود.