قوانین اساسی - چند نمونه


برای دانلود "پی دی اف" روی عناوین زیر کلیک کنید


یک کلمه، کتاب قانون، نوشته مستشارالدوله  -  سال 1274

 قانون اساسی مشروطه  -  سال 1285


کتاب "حکومت اسلامی"، نوشته آقای خمینی، منتشر شده در سال    1349

قانون اساسی جمهوری اسلامی  -  سال 1357


پیش نویس قانون اساسی پادشاهی، آرمن ساگینیان  سال 1387 

پیش نویس قانون اساسی جمهوری، آرمن ساگینیان  -  سال 1387

 پیش نویس قانون اساسی کانون حقوقدانان ایران  -  سال 1388

پیش نویس قانون اساسی گروه هوشنگ آریانپور  -  سال 1390

کتاب قانون اساسی حکومت پارلمانی، دکتر نصر احمدی  -  سال 1390

پیشنویس قانون اساسی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران   سال 1381

پیشنویس قانون اساسی جمهوری مشروطه، سازمان پارس و شورای براندازی  -  سال 1383

   پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی، امیرحسین جهانشاهی  -  سال 1390 - سال 1397

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی، فخرآور - سال 1397

 - 1397 - پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی سکولار دمکراتیک، نیره انصاری

پیشنهاد پیشنویس قانون اساسی دوران گذار، کاوه جویا  -  1397

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دوران گذار،  دکتر حسن نایب هاشم


برای شنیدن رادیو جوانان امروز لینک را کلیک کنید
http://www.jeeradio.com